Телеграма до неврокопскиот околиски управник со инструкција за пописот

Неврокоп, 27 декември 1946 година.


Брза телефонограма

До г.г. градоначалниците во околијата

Веднаш соберете ги контролорите и попишувачите и им соопштете при пополнувањето на колона 13 од домакинската карта и колона 5 на домакинскиот лист „Б“, народност да се пишува „македонска“ со исклучок само на евреите, циганите, турците и бугарите, дојдени од пределите на Бугарија. Бугаромохамеданите да се пишуваат „македонци“, без разлика дали се одсам, или оданад р.Места. Број 10269, 27.XII.1946 година.

Околиски управник: Лаков