Телеграма до околискиот управник во Разлог со инструкција за пописот

Разлог, 27 декември 1946 година.


Градоначалниците околијата

По наредба на Главната дирекција за статистика соопштете на сите попишувачи и разгласете најшироко меѓу населението, дека во колоната народност да се пишува „македонец“ (македонка) со исклучок на оние, што дошле од Бугарија и привремено живеат тука.

4464/27.XII.1946 година

Околиски управник (п)