ФУНКЦИОНАЛИЗАМ

Функционалистичката социологија се појавила во триесетите години на дваесетиот век.Нејзини најзначајни претставници се Талкот Парсонс (1902-1978) и Роберт Мертон (1910-2001). Основна карактеристика на функционализмот се состои од тоа што секоја општествена појава се објаснува соо нејзината функција во општтеството.Функционализмот ги проучува само оние функции кои ја одржуваат само рамнотежата во општеството а не промените.Но сепак состојбата на рамнотеза не значи апсолутна неменливост.Според нив,можени се промени но во рамките на системот, а не промени во веќе постоечкиот систем.Исто така важна за функционлизмот е и поделбата на Мертон кои разликува функции кои придонесуваат за адаптација и дополнивање на еден систем и дисфункции што ја спречуваа таа адаптација.