Латински-Лекција 7

Латински јазик

<< Лекција 6 | Лекција 8 >>


Заменки во македонскиот јазик

уреди

Зменките се именки кои се употребуваат наместо други именки.

Постојат три категории на замнеки кои се делат по лице: 1-во, 2-ро, и 3-то.

• 1-во лице се однесува на тој што зборува, јас, ние. • 2-ро лице се однесува на тој што му се обраќаме, ти, вие (или Вие за персирање). • 3-то лице се однесува на сето останато (тој, таа, тоа, тие) .

Освен тоа заменките можат да бидат во еднина и множина. Овие се деклинираат како било која друга именка.

• јас е прво лице, еднина (само јас), ние е прво лице, множина (јас и другите). • Ти е 2-ро лице, множина (само ти), вие е 2-ро лице множина (ти и другите). • тој, таа, тоа е 3-то лице, еднина (тој/таа/тоа е едно), (може да име и повеќе).

Заменки во латинскиот јазик

уреди

Заменки за 1-во/2-ро лице

уреди

Таблица на заменки во сите падежи: јас, ти, ние, вие

уреди
Падеж1-во лице, еднина2-ро лице, еднина1-во лице, множна2-ро лице множина
Номинативegoјасtuтиnоsниеvоsвие
Акузативменетебеnоsнасvоsвас
Генитив*meiмојtuiтвојnostri(nostrum)нашvestri (vestrum)ваш
Дативmihiменеtibiтебеnobisнамvobisвам
Аблативmeод менеteод тебеnobisод насvobisод вас

Нота Бене: Генитивот се користи во извесни фрази како:

 1. memor nostri, внимателно од нас
 2. pauci vestrum, малкумина од вас.

За присвојните употреби (сестра ми, твојот велосипед) во латинскиот не се употребува генитив, туку присвојни придавки:

meus, mea, meum = мој/а/е; tuus, tua, tuum = твој/а/е; suus, sua, sum = негов/нејзин/негов/нивни; noster, nostra, nostrum = наш/а/е; vester, vestra, vestrum = ваш/а/е.

Пример: Pater noster = Татко наш

Заменки од 3-то лице

уреди

Технички, во латинскиот не постојат заменки за 3-то лице.

Придавките ги модифицираат именките и го примаат родот на именката при таа модификација. Меѓутоа, на придавките не им се нужни именки за да се менуваат (модифицираат). Именката може да се предпостави. Вака се формираат ,,заменки за 3-то лице"

Пример 1

уреди

Машката форма на придавката ,,ille" - буквално преведена значи ,,тој (машки) предмет", но исто така може да значи и ,,тој (човек)".

Доколку нема именка од типот на: ,,човек", ,,жена", ,,нешто", ,,идеја", ,,концепт", ,,расудување" и тн. треба да се водите по контекстот на зборот.

Чести придавки кои се употребуваат како заменки од 3-то лице

уреди

Деклинација на Ille (тој)

уреди
      М:    Ж:    С:

ЕДНИНА:

Номинатив: ille   illa   illud    тој    таа    тоа 
 
Генитив:  illīus  illīus  illīus   негов   нејзин   негово

Датив:   illī   illī   illī    нему    нејзе   нему
Акузатив: illum  illam  illud    него    неа    него
Аблатив:  illō   illā   illō    покрај, со, од него, нејзе, него.

МНОЖИНА:

Номинатив: illī   illae  illa    тие
Генитив:  illōrum illārum illōrum   нивен
Датив:   illīs  illīs  illīs    ним
 
Акузатив: illōs  illās  illa     нив
Аблатив:  illīs  illis  illīs    покрај, со, од, нив, оние 

Ille често се употребува како вид на заменка.'

Примери за употреба на Ille:

уреди
1. ille est dominus - тој е господарот (ille како заменка) 
2. ille dominus est malus - гопсодарот е лош (ille како придавка) 
3. illam videt - тој ја гледа (или ,,таа ја гледа" - illam како заменка) 
4. illam puellam videt - тој (или таа) ја гледа девојкана (illam како придавка).

Деклинација на is, ea, id: (заменки со превод)

уреди
      M:    Ж:    С:
Номинатив is    ea    id    тој    таа    тоа 
Акузатив  eum   eam   id    него   неа    него 
Генитив  eius   eius   eius   негов   негова   негово 
Датив   ei    ei    ei    нему   нејзе   нему 
Аблатив  eo    ea    eo    покрај, со, од него, неа, него. 
 
Номинатив ei    eae   ea    тие 
Акузатив  eos   eās   ea    нив
Генитив  eorum  earum  eorum   нивен, нивна, нивно 
Датив   eis,iis eis,iis eis,iis  ним
Аблатив  eis,iis eis,iis eis,iis  покрај, со, од нив 

Како и ille, така и is може да се користи како вид на заменка.

Примери за употреба на Is

уреди
1. is est dominus - тој е господарот (is as pronoun) 
2. is dominus est malus - оној господар е лош (is е придавка) 
3. eam videt - тој ја гледа (или ,,таа ја гледа" - eam е заменка) 
4. eam puellam videt - тој (или таа) ја гледа девојкана (eam е придавка).

Деклинација на менливите заменки qui, quae, quod: (кој, која, кое)

уреди
      M:    F:    N:
Номинатив quī    quae   quod   кој    која    кое
Акузатив  quem   quam   quod   кој    која    кој 
Генитив  cuīus   cuīus  cuīus  чиј    чија    чие
Датив   cuī    cuī   cuī   кому   на која   кому
Аблатив  quō    quā   quō   покрај, со, од кој/а/е. 
 
Номинатив qui    quae   qua   кои
Акузатив  quōs   quās   qua   кои    
Генитив  quōrum  quārum  quōrum  чии 
Датив   quibus/quīs         на кои 
Аблатив  quibus/quīs         покрај, со, од кои 

Истите форми се употребуваат и за поставување на прашања, со следниве исклучоци:

ПадежЕднина
Номинативquis?, quis?,quid?, кој?, која, кое?
Акузатив quem?, quam?, quid? на која? кому?


Примери за употреба на менливи заменки

уреди
1. virum videt qui servum habet: Го гледа човекот кој има роб.
2. ille est vir cuius servus est malus: Тоа е човекот чиј роб е лош.
3. quis eum videt? Кој го гледа?

Деклинација на hic, haec, hoc (овој, оваа, ова)

уреди
      M:    F:    N:
Nominative hic   haec   hoc    овој  оваа  ова  
Accusative hunc   hanc   hoc    
Genitive  huius  huius  huius   
Dative   huic   huic   huic    
Ablative  hōc   hāc   hōc     
 
Nominative hī    hae   haec   овие 
Accusative hās   hās   haec     
Genitive  hōrum  hārum  hōrum   
Dative   hīs   hīs   hīs    
Ablative  hīs   hīs   hīs    

Н.Б. Hic како прилог значи ,,овде". Н.Б. Hic исто така се употребува како заменка.

Пример за употреба на Hic

уреди
hic servus, non ille, est malus: Овој роб, а не оној, е лош.

Вежби

уреди

Преведете соодветно на ЛАТИНСКИ:

 1. Нему
 2. Нејзе
 3. За неа
 4. За него
 5. Нему (с.)
 6. Јас
 7. Вие
 8. Ти
 9. Ваш
 10. Негов
 11. Ние
 12. Твој
 13. во него
 14. во неа

Преведете соодветно на МАКЕДОНСКИ:

 1. meus
 2. mei
 3. ille
 4. illud
 5. huic
 6. hi
 7. hoc
 8. nos
 9. nostri
 10. vos
 11. vestrum


<< Лекција 6 | Лекција 8 >>