Латински-Лекција 9

Латински јазик

<< Лекција 8 | Лекција 10 >>

Неправилни глаголи

уреди

Неправилните глаголи не стојат во никоја особена коњугација. Тие се коњугираат, но не на некој предвидлив начин. Еден примр за веков неправилен глагол е ,,esse". Постојат уште неколку други кои тука се дадени во сегашно време, актив.

ФормаЛатинскиМакедонски
Инфинитив:ireоди
Еднина
Наредбено:
Множина
Наредбеноiteодете!
1-во лице:imusНие одиме
2-ро лице:itisВие одете
3-то лице:euntТие go
ФормаЛатинскиМакедонски
Инфинитив:esseда се биде
Еднина
Наредбено:esБиди!
1-во лице:sumЈас сум
2-ро лице:esТи си
3-то лице:estТој е
Множина
Наредбено:esteБидете!
1-во лице:sumusНие сме
2-ро лице:estisВие сте
3-то лице:suntТие are
ФормаЛатинскиМакедонски
Инфинитив:fieriда стане
Еднина
Наредбено:fiСтани!
1-во лице:fioЈас станувам
2-ро лице:fisТи стануваш
3-то лице:fitТој станува
Множина
НаредбеноfiteСтанете!
1-во лице:fimusСтануваме
2-ро лице:fitisСтанувате
3-то лице:fiuntТие become
ФормаЛатинскиМакедонски
Инфинитив:malleпретпочита
Еднина
Наредбено:(нема)Претпочитај!
1-во лице:maloЈас претпочитам
2-ро лице:mavisТи претпочиташ
3-то лице:mavultТој претпочита
Множина
Наредбено(нема)Претпочитајте!
1-во лице:malumusНие претпочитаме
2-ро лице:mavultisВие претпочитате
3-то лице:maluntТие prefer
ФормаЛатинскиМакедонски
Инфинитив:nolleда се биде безволен
Еднина
Наредбено:noliНемој!
1-во лице:noloЈас сум безволен
2-ро лице:non visТи си безволен
3-то лице:non vultТој е безволен
Множина
НаредбеноnoliteНемојте!
1-во лице:nolumusНие сме безволни
2-ро лице:non vultisВие сте безволни
3-то лице:noluntТие се безволни
ФормаЛатинскиМакедонски
Инфинитив:velleпосакува
Еднина
Наредбено:(нема)Посакувај!
1-во лице:voloЈас Посакувам
2-ро лице:visТи посакуваш
3-то лице:vultТој посакува
Множина
Наредбено(нема)Посакувајте!
1-во лице:volumusНие посакуваме
2-ро лице:vultisВие посакувајте
3-то лице:voluntТие посакуваат
ФормаЛатинскиМакедонски
Наредбено:ferre*носи
Еднина
Наредбено:ferНоси!
1-во лице:feroЈас носам
2-ро лице:fersТи носиш
3-то лице:fertТој носи
Множина
Наредбеноferte!Носете!
1-во лице:ferimusНие носиме
2-ро лице:fertisВие носите
3-то лице:feruntТие носат
Понекогаш ferre Се смета за глагол од 3-та коњугација со ,,o"-основа. Ferre е неправилен глагол од практични причини .

Вежба 1

уреди

1. Препишете ја таблицава и бреведете.

Преведете ги следниве реченици:

1. fero portam. 2. fers portam 3. fert portam 4. ferimus portam 5. fertis portam 6. ferunt portam 7. sum bonus 8. es bonus 9. est bonus 10. sumus boni 11. estis boni 12. sunt boni 13. este boni! 14. noli currare!

Одговорете ги следниве прашања:

15. Што имаат заедничко правилните и неправилните глаголи? 16. Зошто употребуваме ,,boni" во прашање бр. 10, 11, и 12, но ,,bonus" во прашање бр. 7, 8 и 9?

Вежба 2

уреди

Вежби:

1. Деклинирајте ги следниве пет именки во еднина и множина во пет падежи (нминатив, акузатив, генитив, датив, аблатив):

Еднина
Номинативnautaatriumservusdictatorrexcornudies
Акузатив
Генитив
Датив
Аблатив
Множина
Номинатив
Акузатив
Генитив
Датив
Аблатив

2. Коњугирајте го глаголот ,,servare" во еднина и множина во сите три лица.

3. Коњугирајте го глаголот ,,servare" во еднина и множина во сите три лица.

4. Преведете:

Нота Бене: Често во латинскиот јазик се употребува сегашно време за т.н. ,,живописно минато". Би било соодветно да го преведете следниов пасус во минато време.

Вокабулар:

heri: вчера

taberna (1-ва деклинација, ж.): таверна, продавница

ad (+ акузатив): кон, кај

solea (1-ва деклинација, ж.): сандала

sic: и така

solus -a -um, сам (solum во овој случај функционира како прилог и го модифицира глаголот)

casa, -ae: куќа, колиба

quod: бидејќи

sto, stare: стои

Heri, ad tabernam eo. In taberna sunt tres res quarum amo duo solas et unam mesam. Habeo tres denarios, sic ego emeo mesam solum quod sum non divinitas. Hodie, mesa est in casa mea. Stat in triclinium.

<< Лекција 8 | Лекција 10 >>